backfill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backfill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backfill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backfill.

Từ điển Anh Việt

 • backfill

  * ngoại động từ

  lấp đất lại (đặc biệt sau một cuộc khai quật (khảo cổ học))

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • backfill

  * kỹ thuật

  đắp

  đất lấp

  đổ

  đổ đất đá

  khối xây chèn

  lấp

  lấp đất đá

  lấp đầy

  sự đắp

  sự đắp đất

  sự đổ đầy

  sự lấp

  sự lấp đất

  sự lấp đầy

  xây dựng:

  hào xung quanh

  khối đất đắp (sau mố, sau tường chắn)

  lấp hố

  Lấp hố// Vật liệu lấp hố// Hào xung quanh

  sự [đắp, lấp]

  vật liệu lấp

  cơ khí & công trình:

  vật liệu đắp đầy

  vật liệu đắp lại