backfill soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backfill soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backfill soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backfill soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • backfill soil

    * kỹ thuật

    đất đắp