backfill material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backfill material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backfill material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backfill material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • backfill material

    * kỹ thuật

    vật liệu chèn lấp