award a contract (to ...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

award a contract (to ...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm award a contract (to ...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của award a contract (to ...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • award a contract (to ...)

    * kinh tế

    ký một hợp đồng