authority credentials nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

authority credentials nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm authority credentials giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của authority credentials.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • authority credentials

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ủy nhiệm quyền