attraction sphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attraction sphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attraction sphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attraction sphere.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attraction sphere

    * kỹ thuật

    y học:

    trung thể, trung cầu