attraction force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attraction force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attraction force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attraction force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attraction force

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lưc hút