atomizing pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomizing pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomizing pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomizing pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomizing pressure

    * kỹ thuật

    ô tô:

    áp suất tán nhuyễn (sơn)