atomizing apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomizing apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomizing apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomizing apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomizing apparatus

    * kinh tế

    thiết bị phun