atomizing humidifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomizing humidifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomizing humidifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomizing humidifier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomizing humidifier

    * kinh tế

    máy làm ẩm vòi phun