atomizing drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomizing drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomizing drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomizing drying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomizing drying

    * kỹ thuật

    khử nước phun sương

    sấy phun sương