asymptotic (al) value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asymptotic (al) value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asymptotic (al) value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asymptotic (al) value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asymptotic (al) value

    * kỹ thuật

    giá trị tiệm cận