asymptotical stability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asymptotical stability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asymptotical stability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asymptotical stability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asymptotical stability

    * kỹ thuật

    tính ổn định tiệm cận