asymptotically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asymptotically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asymptotically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asymptotically.

Từ điển Anh Việt

 • asymptotically

  xem asymptote

 • asymptotically

  một cách tiệm cận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asymptotically

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  một cách tiệm cận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • asymptotically

  toward an asymptote

  it grew asymptotically