asymptotically efficient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asymptotically efficient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asymptotically efficient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asymptotically efficient.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • asymptotically efficient

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hữu hiệu tiệm cận