aslope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aslope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aslope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aslope.

Từ điển Anh Việt

  • aslope

    /ə'sloup/

    * phó từ & tính từ

    dốc nghiêng, dốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet