asarum virginicum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asarum virginicum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asarum virginicum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asarum virginicum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asarum virginicum

    Similar:

    heartleaf: evergreen low-growing perennial having mottled green and silvery-grey heart-shaped pungent leaves; Virginia to South Carolina

    Synonyms: heart-leaf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).