asarum canadense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asarum canadense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asarum canadense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asarum canadense.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asarum canadense

    Similar:

    canada ginger: deciduous low-growing perennial of Canada and eastern and central United States

    Synonyms: black snakeroot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).