arithmetic sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetic sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetic sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetic sum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arithmetic sum

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tổng số học