arithmetic organ nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetic organ nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetic organ giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetic organ.

Từ điển Anh Việt

  • arithmetic organ

    (Tech) bộ phận số học