arithmetical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetical.

Từ điển Anh Việt

 • arithmetical

  /ə'riθ'metikəl/

  * tính từ ((cũng) arithmetic)

  (thuộc) số học

  arithmetical series: chuỗi số học

  cộng

  arithmetical progression: cấp số cộng

  arithmetical mean: trung bình cộng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arithmetical

  * kỹ thuật

  số học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arithmetical

  relating to or involving arithmetic

  arithmetical computations

  Synonyms: arithmetic