arithmetical instruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetical instruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetical instruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetical instruction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arithmetical instruction

    * kỹ thuật

    lệnh số học