arithmetical difference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetical difference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetical difference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetical difference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arithmetical difference

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hiệu số học