arithmetic logic unit (alu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arithmetic logic unit (alu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arithmetic logic unit (alu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arithmetic logic unit (alu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arithmetic logic unit (alu)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đơn vị số học (và) luận lý