areola of mammary gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areola of mammary gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areola of mammary gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areola of mammary gland.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areola of mammary gland

    * kỹ thuật

    y học:

    quầng vú