areolar tissue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

areolar tissue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm areolar tissue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của areolar tissue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • areolar tissue

    * kỹ thuật

    y học:

    mô quần, mô liên kết mầm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • areolar tissue

    fibrous connective tissue with the fibers arranged in a mesh or net