arbitration analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitration analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitration analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitration analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arbitration analysis

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phân tích trọng tài