arbitral tribunal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitral tribunal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitral tribunal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitral tribunal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arbitral tribunal

    * kinh tế

    tòa án trọng tài

    tòa trọng phán

    tòa trọng tài