arbitral authority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitral authority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitral authority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitral authority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arbitral authority

    * kinh tế

    cơ quan trọng tài