arbitral decision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitral decision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitral decision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitral decision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arbitral decision

    * kinh tế

    quyết định của trọng tài

    sự tài quyết