arbitral body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitral body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitral body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitral body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arbitral body

    * kinh tế

    cơ quan trọng tài