arbitrage pricing theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitrage pricing theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitrage pricing theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitrage pricing theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arbitrage pricing theory

    * kinh tế

    lý thuyết định giá tài khoản hối đoái