arbitrage bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitrage bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitrage bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitrage bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arbitrage bond

    * kinh tế

    trái phiếu chênh lệch giá