aquatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aquatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aquatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aquatic.

Từ điển Anh Việt

 • aquatic

  /ə'kwætik/

  * tính từ

  sống ở nước, mọc ở nước

  (thể dục,thể thao) chơi ở dưới nước (ví dụ bóng nước...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aquatic

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  mọc dưới nước

  sống dưới nước

  cơ khí & công trình:

  mọc ở nước

  sống ở nước

  y học:

  sống ở nước, thủy sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aquatic

  a plant that lives in or on water

  relating to or consisting of or being in water

  an aquatic environment

  operating or living or growing in water

  boats are aquatic vehicles

  water lilies are aquatic plants

  fish are aquatic animals

  Antonyms: amphibious