aquatic production land nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aquatic production land nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aquatic production land giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aquatic production land.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aquatic production land

    * kinh tế

    đất nuôi trồng thủy sản