apple of discord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple of discord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple of discord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple of discord.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apple of discord

    (classical mythology) a golden apple thrown into a banquet of the gods by Eris (goddess of discord--who had not been invited); the apple had `for the fairest' written on it and Hera and Athena and Aphrodite all claimed it; when Paris (prince of Troy) awarded it to Aphrodite it began a chain of events that led to the Trojan War

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).