apple fritter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple fritter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple fritter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple fritter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apple fritter

    fritter containing sliced apple

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).