apple extended keyboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple extended keyboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple extended keyboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple extended keyboard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apple extended keyboard

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bàn phím mở rộng Apple

    bàn phím Apple mở rộng