apple essence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple essence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple essence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple essence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apple essence

    * kinh tế

    tinh dầu táo