apple desktop interface-adi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apple desktop interface-adi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apple desktop interface-adi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apple desktop interface-adi.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apple desktop interface-adi

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao diện (ADI)