appeal point research nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appeal point research nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appeal point research giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appeal point research.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appeal point research

    * kinh tế

    điều tra điểm thỉnh cầu