apomictic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apomictic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apomictic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apomictic.

Từ điển Anh Việt

  • apomictic

    * tính từ

    thuộc kiểu sản sinh vô tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet