agamous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agamous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agamous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agamous.

Từ điển Anh Việt

  • agamous

    /ə'gæmik/ (agamous) /'ægəməs/

    * tính từ

    (sinh vật học) vô tính

    vô giao

Từ điển Anh Anh - Wordnet