agamic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agamic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agamic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agamic.

Từ điển Anh Việt

  • agamic

    /ə'gæmik/ (agamous) /'ægəməs/

    * tính từ

    (sinh vật học) vô tính

    vô giao

Từ điển Anh Anh - Wordnet