anthony comstock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anthony comstock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anthony comstock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anthony comstock.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anthony comstock

    Similar:

    comstock: United States reformer who led moral crusades against art and literature that he considered obscene (1844-1915)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).