anode reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anode reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anode reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anode reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anode reaction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phản ứng anot