anode potential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anode potential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anode potential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anode potential.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anode potential

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thế anot