anionic surfactant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anionic surfactant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anionic surfactant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anionic surfactant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anionic surfactant

    * kinh tế

    chất hoạt động bề mặt anion