anionically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anionically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anionically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anionically.

Từ điển Anh Việt

  • anionically

    xem anion