anionic emulsion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anionic emulsion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anionic emulsion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anionic emulsion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anionic emulsion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhũ tương anion